To jest wersja archiwalna z dnia 12.03.2021. Zmiany wprowadzono z powodu:

Nabór na stanowisko urzędnicze księgowy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

zakończony, rozstrzygnięcie:

Organizator: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

1. Wymagania niezbędne:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych
     (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne
2) doświadczenie minimum trzy lata pracy w księgowości
3) znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach   
    publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych, o
    samorządzie gminnym,
4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność
    pracy w zespole, samodzielność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie księgowości w zakresie wydatków i dochodów zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, dekretowanie dokumentów księgowych, prowadzenie rejestrów VAT, nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (w zależności od ustaleń co do rozkładu dni pracy), budynek administracyjny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:
W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 % ogółu zatrudnionych.

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
2) dokumenty poświadczające wykształcenie;
3) oświadczenie o posiadaniu:
a) obywatelstwa polskiego,
b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,
c) zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o nieposzlakowanej opinii,
4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na
    przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, swoich danych
    osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na
    stanowisko Księgowego
5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) list motywacyjny i cv;
2) inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107,
63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub
do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie)
w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

10. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Nad Kanią 107, Biurze Parkingowym przy ul. Łąkowej (Targowisko Miejskie) lub na stronie internetowej www.zgkim.gostyn.pl.


Uwagi:
1. Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie podpisane lub
    potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani do zatrudnienia zostaną zwrócone.

Pliki do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Opis stanowiska pracy - księgowy
  4. Oświadczenie kandydata
Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 12.03.2021
Dokument oglądany razy: 1643
 
9.05.2021 // www.zgkim.gostyn.pl/BIP